I. – Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž Hitrádia City 937“ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).

II. – Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.
2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Hitrádia City 937.
4. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
5. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů účastníka soutěže“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu https://www.hitradiocity.cz

III. – Průběh soutěže

1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání Hitrádia City 937.
2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 15:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.

IV. – Mechanismus soutěže

Bude upřesněno.

V. – Společná ustanovení

1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
2. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách https://www.hitradiocity.cz
5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., která provozuje Hitrádia City 937, na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
7. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 23.5.2019